آیا می توانید از اطلاعات خود گزارش بگیرید

آیا می توانید خیلی سریع از مشتریهایی که نقدی پرداخت می کنند گزارش بگیرید یا مشتریهای یکی از بازاریابهایتان را مشاهده کنید؟

گزارش بگیرید

داشتن و دسترسی به اطلاعات یک مسئله است، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک مسئله جداست. مثلا شما با مراجعه به یک پرونده می توانید نحوه بازاریابی مشتری را ببینید. اما آیا می توانید از اطلاعات نحوه بازاریابی گزارش تهیه کنید. آیا می دانید کدام روش بازاریابی بیشترین مشتری را برای شما جذب کرده یا کدام روش کم ترین مشتری را برای شما داشته است. آیا می دانید کدام پرسنل شما تعداد فروش بیشتری داشته است؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.