ارتباط میان مشتریان

آیا می توانید ارتباط میان مشتریان را بدانید؟ بعنوان مثال بدانید کدام مشتریها با هم شریک هستند یا کدام مشتریها علاوه بر داشتن شرکتی کارمند شرکت دیگری نیز می باشند؟

ارتباط میان مشتریان

وقتی تعداد پرونده ها زیاد می شود، ممکن است شرایطی به وجود بیاید که بعضی از پرونده ها با هم ارتباط داشته باشند. به طور مثال رابطه کاری داشته باشند، یا حتی رابطه خویشاوندی. گاهی اوقات نیز طبیعت سازمان به گونه ای است که پرونده ها با هم ارتباط دارند. مثلا در یک آموزشگاه، هر کدام از اساتید و همچنین هنرجویان یک پرونده اختصاصی دارند. با استفاده از ماژول ارتباطات میان پرونده ها، میتوانید بین هر استاد و هر کدام از دانشجویانش، یک رابطه تعریف کنید. در این صورت، هر زمانی که به پرونده استاد مراجعه کنید، می توانید تمام هنرجویانش را مشاهده کنید و بر عکس.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.