تست

کی از فیلد های پر کاربرد برنامه فیلد “لیست” است. خاصیت این فیلد این است که میتواند مانند یک گروه، خودش شامل چندین فیلد مختلف باشد که در صورت نیاز به مراتب آن را تکرار کرد. مانند زمانی که میخواهیم اطلاعات شماره حساب را جمع آوری کنیم. برای این کار نیاز به فیلد های مختلفی مثل نام صاحب حساب، نوع حساب، شماره کارت، شماره شبا، بانک و … داریم که اگر بخواهیم این فیلد ها را به صورت جداگانه در فرم قرار دهیم، اطلاعات پراکنده می شود وفقط می توان مشخصات یک شماره حساب را ثبت کرد و عملیات گزارش گیری از این اطلاعات دشوارتر می شود. پس بهترین گزینه برای جمع آوری اطلاعاتی مثل شماره حساب ساختن “لیست شماره حساب” است.

کی از فیلد های پر کاربرد برنامه فیلد “لیست” است. خاصیت این فیلد این است که میتواند مانند یک گروه، خودش شامل چندین فیلد مختلف باشد که در صورت نیاز به مراتب آن را تکرار کرد. مانند زمانی که میخواهیم اطلاعات شماره حساب را جمع آوری کنیم. برای این کار نیاز به فیلد های مختلفی مثل نام صاحب حساب، نوع حساب، شماره کارت، شماره شبا، بانک و … داریم.

کی از فیلد های پر کاربرد برنامه فیلد “لیست” است. خاصیت این فیلد این است که میتواند مانند یک گروه، خودش شامل چندین فیلد مختلف باشد که در صورت نیاز به مراتب آن را تکرار کرد. مانند زمانی که میخواهیم اطلاعات شماره حساب را جمع آوری کنیم. برای این کار نیاز به فیلد های مختلفی مثل نام صاحب حساب، نوع حساب، شماره کارت، شماره شبا، بانک و … داریم که اگر بخواهیم این فیلد ها را به صورت جداگانه در فرم قرار دهیم، اطلاعات پراکنده می شود وفقط می توان مشخصات یک شماره حساب را ثبت کرد و عملیات گزارش گیری از این اطلاعات دشوارتر می شود. پس بهترین گزینه برای جمع آوری اطلاعاتی مثل شماره حساب ساختن “لیست شماره حساب” است.

کی از فیلد های پر کاربرد برنامه فیلد “لیست” است. خاصیت این فیلد این است که میتواند مانند یک گروه، خودش شامل چندین فیلد مختلف باشد که در صورت نیاز به مراتب آن را تکرار کرد. مانند زمانی که میخواهیم اطلاعات شماره حساب را جمع آوری کنیم. برای این کار نیاز به فیلد های مختلفی مثل نام صاحب حساب، نوع حساب، شماره کارت، شماره شبا، بانک و … داریم.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.